Phiên bản mới
Nghị định số 100/2011/NĐ-CP In
Ngày 28 tháng 10 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2011/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2011). Ngày 27 tháng 03 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BCT quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2012).

Theo quy định của Nghị định số 100/2011/NĐ-CP và Thông tư số 06/2012/TT-BCT, các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và các tổ chức nước ngoài khác tiến hành các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam (thuộc đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định số 100/2011/NĐ-CP) khi tiến hành các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam sẽ phải đăng ký tại Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương để được cấp phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Nghị định số 100/2011/NĐ-CP và Thông tư số 06/2012/TT-BCT cũng quy định chi tiết về trình tự và các mẫu hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài.

Các quy định tại Nghị định và Thông tư nêu trên không áp dụng đối với văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, tổ chức hợp tác nghiên cứu, cơ sở văn hóa giáo dục và các tổ chức nước ngoài khác được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác của Việt Nam.

Chi tiết Nghị định và Thông tư xem tại đây.

-  Nghị định số 100/2011/NĐ-CP 
 Thông tư số 06/2012/TT-BCT 
-  Quy chế giải quyết hồ sơ cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện 
-  Danh sách VPĐD của tổ chức XTTM nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp giấy phép.
 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox