Phiên bản mới

VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN

 

- Công văn số 2343/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 20 tháng 4 hàng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam (tải văn bản  tại đây )

 

- Mẫu đề xuất Chương trình Thương hiệu Quốc gia và Bản cam kết dành cho các doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia 2012 (tải văn bản tại đây)

 

- Quyết định số 8100/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc công nhận Danh sách các Doanh nghiệp đạt THQG 2012 (tải văn bản tại đây)

 

- Quyết định số 984/QĐ-BCT ngày 06 tháng 3 năm 2012 về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia  (tải văn bản tại đây )

 

- Quyết định số 253/2003/QĐ-TTG ngày 25/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010 (tải văn bản tại đây)

 

- Quyết định số 259/2005/QĐ-TTG ngày 21/10/2005 về việc thành lập Hội đồng tư vấn Quốc gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia (tải văn bản tại đây) . Danh sách thành viên Hội đồng  tải tại đây

 

- Quyết định số 250/2006/QĐ-TTG ngày 31/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 253/2003/QĐ-TTG và Quyết định số 259/2005/QĐ-TTG (tải văn bản tại đây)

 

- Quyết định số 0119/QĐ-BTM ngày 25/01/2007 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (tải văn bản tại đây)

 

- Quyết định số 1253/QĐ-BTM ngày 31/7/2007 về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng các Ban Chuyên gia - Chương trình Thương hiệu Quốc gia (tải văn bản tại đây)


- Quyết định số 0110/QĐ-BTM ngày 25/01/2007 về việc ban hành Hệ thống tiêu chí lựa chọn Thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia (tải văn bản tại đây)
+ Phụ lục Quyết định số 0110/QĐ-BTM ngày 25/01/2007 (tải văn bản tại đây)

 

- Quyết định số 4105/QĐ-BCT ngày 18/8/2009 về việc sửa đổi Hệ thống tiêu chí lựa chọn thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia (tải văn bản tại đây)
+ Phụ lục Quyết định số 4105/QĐ-BCT ngày 18/8/2009 (tải văn bản tại đây)

 

- Quyết định số 0712/QĐ-BTM ngày 07/5/2007 về việc ban hành Quy chế dành cho doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia (tải văn bản tại đây)

 

- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BCT-BTC ngày 01/11/2007 về việc Hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (tải văn bản tại đây)

 

 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox