Phiên bản mới
MẪU VĂN BẢN DÀNH CHO CÁC SỞ CÔNG THƯƠNG VÀ TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
TT Nội dung Văn bản
1 Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về khuyến mại và hội chợ triễn lãm thương mại 6 tháng đầu năm 2009

Phụ lục 1, 2 và 4 Icon_External_Link

Icon_External_Link Phụ lục 3

Icon_External_LinkPhụ lục 5

2
  Mẫu báo cáo kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến
  thương mại năm 2009
  Icon_External_Link  Phụ lục 1 

 

Trung tâm XTTM địa phương

© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox