Phiên bản mới
KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN KHỞI ĐỘNG

1. Xây dựng báo cáo tiềm năng xuất khẩu quốc gia và vùng

Các ngành hàng và dịch vụ xuất khẩu ưu tiên của từng vùng sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn khởi động, tạo cơ sở cho việc chuẩn bị và xây dựng các báo cáo đánh giá tiềm năng xuất khẩu.


Danh sách các ngành hàng được lựa chọn trên cơ sở hai tài liệu quan trọng là Báo cáo khảo sát cơ hội xuất khẩu và Báo cáo đánh giá tiềm năng xuất khẩu năm 2005 (xây dựng trong khuôn khổ Dự án VIE 61/94) và các công cụ của Tổ chức Thương mại quốc tế như Trade Map, Standards Map & Market Access Map.

 

Hoạt động đánh giá tiềm năng xuất khẩu đã được VIETRADE tiến hành thực hiện từ tháng 12 năm 2013 ở cấp quốc gia phối hợp của 3 nhóm tư vấn vùng, dưới sự hỗ trợ liên tục của1 Cố vấn trưởng Quốc tế, Điều phối kỹ thuật cao cấp Việt Nam và BQL Chương trình.

Chi tiết các báo cáo tham khảo tại đây:
STT Loại báo cáo Tiếng Việt Tiếng Anh
1 Báo cáo quốc gia Tải báo cáo tại đây Tải báo cáo tại đây
2 Báo cáo khu vực miền Bắc Tải báo cáo tại đây Tải báo cáo tại đây
3 Báo cáo khu vực miền Trung Tải báo cáo tại đây Tải báo cáo tại đây
4 Báo cáo khu vực Tây Nam Bộ Tải báo cáo tại đây Tải báo cáo tại đây


2. Báo cáo đánh giá và xây dựng thể chế tổ chức

Báo cáo được thực hiện nhằm xác định năng lực hiện tại của các tổ chức tại cấp vùng căn cứ trên nhu cầu thực tế của các nhà hoạch định chính sách và các DNNVV (cụ thể là các dịch vụ hỗ trợ thương mại). Trọng tâm chính của báo cáo là đánh giá hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ thương mại do các Trung tâm XTTM, các tổ chức hỗ trợ thương mại và hiệp hội ngành hàng địa phương cung cấp tại 3 khu vực trên. Ngoài ra, báo cáo cũng đánh giá vai trò, nhiệm vụ, năng lực và nguồn lực thực tế của các Trung tâm XTTM, các tổ chức hỗ trợ thương mại được lựa chọn trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thương mại có liên quan cho các đối tượng hưởng lợi các dịch vụ này. Bản báo cáo cũng đưa ra những cách thức phối hợp để xây dựng một mạng lưới hỗ trợ thương mại cũng như cơ chế vận hành hiệu quả.

Dựa trên kết quả của việc đánh giá thể chế, báo cáo cũng đưa ra những khuyến nghị nhằm xây dựng và/hoặc tăng cường năng lực của các mạng lưới hỗ trợ thương mại vùng trong việc cung cấp các dịch vụ hướng tới xuất khẩu một cách thiết thực và hiệu quả. Các phát hiện và kết luận trong bản báo cáo sẽ được coi là cơ sở cho việc xây dựng các chương trình nâng cao năng lực đáp ứng các nhu cầu cụ thể và khắc phục những hạn chế đồng thời củng cố năng lực cung cấp dịch vụ của các mạng lưới hỗ trợ thương mại vùng.

Chi tiết các báo cáo tham khảo tại đây:
STT Loại báo cáo Tiếng Việt Tiếng Anh
1 Báo cáo khu vực miền Bắc Tải báo cáo tại đây
Tải báo cáo tại đây
2 Báo cáo khu vực miền Trung Tải báo cáo tại đây
Tải báo cáo tại đây
3 Báo cáo khu vực Tây Nam Bộ Tải báo cáo tại đây
Tải báo cáo tại đây


3. Xây dựng kế hoạch phát triển xuất khẩu vùng

Kế hoạch được xây dựng dựa trên hai hoạt động quan trọng đã hoàn thành trước đó là Đánh giá tiềm năng xuất khẩu (gọi tắt là EPA) và Đánh giá thể chế thể chế hệ thống hỗ trợ thương mại quốc gia và khu vực (gọi tắt là IA). Các kế hoạch xuất khẩu vùng được xuất phát và dựa trên Chiến lược Xuất Nhập khẩu Quốc gia 2011 – 2020. Bao gồm:

- Đánh giá hiện trạng của ngành ở cấp quốc gia và khu vực (các sản phẩm, chuỗi giá trị hiện tại, tình hình xuất khẩu, cạnh tranh quốc tế, các yếu tố thành công quan trọng, chính sách của Chính phủ và chiến lược hỗ trợ ngành, mạng lưới hỗ trợ thương mại của ngành);

- Phân tích SWOT về ngành;

- Các vấn đề của ngành và liên ngành;

- Tầm nhìn chiến lược của ngành ở cấp độ quốc gia và vùng;

- Chuỗi giá trị tương lai của ngành;

- Xây dựng chiến lược xuất khẩu và kế hoạch phát triển;

- Kế hoạch hoạt động cho xúc tiến và phát triển xuất khẩu (mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện trong ngắn và dài hạn, các tổ chức có liên quan);

- Làm thế nào để quản lý và giám sát kế hoạch phát triển xuất khẩu.

Chi tiết tham khảo các báo cáo tại đây:
STT Loại báo cáo Tiếng Việt Tiếng Anh
1 Báo cáo khu vực miền Bắc Tải báo cáo tại đây Tải báo cáo tại đây
2 Báo cáo khu vực miền Trung Tải báo cáo tại đây Tải báo cáo tại đây
3 Báo cáo khu vực Tây Nam Bộ Tải báo cáo tại đây Tải báo cáo tại đây

 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox