Phiên bản mới
VĂN BẢN PHÁP QUY:
Tên văn bản  Download 

  • Thông tư số 171/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
 
doc_smallDOC

  • Quyết định 72/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình XTTM quốc gia 
 
 alt PDF 

  • Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình XTTM quốc gia

  alt DOC 

  • Hệ thống tiêu chí đánh giá thẩm định đề án XTTM quốc gia
 
  alt DOC

  • Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban quản lý Chương trình XTTM quốc gia
 
  alt DOC
 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox